06:29

Crystal Singing Meditations (7 Chakras)

00:49

Day 7 (Crown Chakra)

00:52

Day 6 (Third Eye Chakra)

00:41

Day 5 (Throat Chakra)

01:03

Day 4 (Heart Chakra)

00:43

Day 3 (Solar Plexus Chakra)

00:57

Day 2 (Sacral Chakra)

01:21

Day 1 (Root Chakra)